WEBSİTE İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ VE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Batınak Denizcilik ve Tic  AŞ,( Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) www.batinak.com/iletişim    (Bundan sonra  “ Site”  olarak anılacaktır)   bölümündeki iletişim formu vasıtasıyla işlenen tüm kişisel veriler bakımından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusudur. Bu web sitesini kullanan tüm ziyaretçiler ise bundan sonra “ Kullanıcı” veya “Kullanıcılar” olarak anılacaktır.

 • İsim,, e-posta adresi
 • Tarafımıza aktaracağınız konu içerisinde, özel nitelikli veya bu nitelikte olmasa dahi yukarıda sayılmayan kişisel verileriniz yer alıyor ise, bu verilerin de aşağıda size açıklanan koşullara tabi olduğunu beyan eder, bu hususa dikkat etmenizi öneririz.

Bu metinle, siz değerli Kullanıcılara, siteyi kullanırken elektronik ortamda hangi kişisel- verilerinizin alındığını veya alınmasının muhtemel olduğunu açıklamak, gerek 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması gerekse Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği ( GDPR) hükümleri kapsamında Kullanıcıların aydınlatılmasını sağlamayı amaçlıyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket tarafından www.batinak.com websitesindeki iletişim formunu kullanmak suretiyle gönderdiğiniz kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle işlenebilir. Kişisel verileriniz;

 • Öneri, talep, şikayet, işbaşvurusu, vb taleplerinizin yanıtlanması, değerlendirilmesi, tarafınızla iletişim kurmak amacıyla,
 • Devam eden görüşmelerimizde kimliğinizin teyit edilebilmesi amacıyla
 • İstatistiki değerlendirme yapılabilmesi amacıyla,
 • Site güvenliğinin sağlanması amacıyla,
 • Kişiye yönelik hizmet sunma amacıyla,
 • Dönemsel bilgilendirme, faaliyetlerimiz kapsamındaki önemli gelişmeleri aktarma ve şirketimizin yeni hizmetlerini tanıtma amacıyla İşlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE HANGİ AMAÇLA AKTARILACAĞI

İşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile yurtiçinde;

 • İşin yürütülebilmesi için ilgili şirket personeli ve hizmet alınan taşeron yetkilisi veya personeli ile,
 • Gerektiğinde yazılım, raporlama, pazarlama işlevlerinin yerine getirilmesi amacıyla tedarikçilerle ve çözüm ortaklarıyla,
 • Gerekli kalite ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları ve bilgi güvenliği firmalarıyla,
 • Şirket adına veri işleyen (IT desteği veren, trafik/müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme ve segmentasyon desteği veren, satış ve pazarlama alanında sms, mailing, arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren) firmalarla,
 •  İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarıyla, özel entegratör firmalarla bağımsız denetim firmalarıyla, mali müşavir/muhasebe firmalarıyla, hukuk bürolarıyla
 • Gerektiği durumlarda teslimat yapılabilmesi amacıyla kargo firmalarıyla,
 • Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla, paylaşılabilmekte ve onlara aktarılabilmektedir.

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, iletişim formu altında bulunan onay kutucuğunu işaretlemeniz ve formu göndermek amacıyla yerleştirilen butonu tıklamanız suretiyle, elektronik ortamda kanuna uygun şekilde şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanıp, işlenmektedir. Burada anılan kişisel verileriniz, bu aydınlatma metnini ve ayrıca rıza metnini elektronik ortamda onaylamanız halinde hukuken işlenebilir kabul edilir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZE ERİŞİM HAKKI VE DÜZELTME TALEPLERİ

Tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi  “Atatürk Caddesi, Kavalalı İşhanı No:378 D:601 Alsancak Konak İzmir” Şirket adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak veya info@batinak.com  e-posta adresini kullanmak suretiyle, aynı yazılı ıslak imzalı talebinizi e-posta ekine ekleyerek gönderebilirsiniz. Şirketmize bu konuda ulaşmakta sorun yaşarsanız bize, hafta içi 09:00-17:30 saatleri arasında +90 232 463 63 55 nolu telefondan ulaşarak size haklarınızı kullanmak için taleplerinizin iletilmesinde yukarıdaki işlemler için yardımcı olmamızı isteyebilirsiniz.

 

Son güncelleme tarihi: 02.04.2020